Standardně zajišťujeme zpracování dokumentace PO a BOZP, poradenství v oblasti PO a BOZP, školení o PO a BOZP, provádění kontrol hasicích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou, požárních klapek, požárních ucpávek, požárních uzávěrů, nouzového osvětlení a dalších požárně bezpečnostních zařízení. Podle požadavků zákazníků zajišťujeme podporu při výkonu kontrolní činnosti státního odborného dozoru.

                                                Věškerá školení jsme schopni nabídnout v ruském i anglickém jazyce.

 

Požární ochrana

 

Dokumentace PO

zpracování předepsané dokumentace požární ochrany právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
 

dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

posouzení požárního nebezpečí

stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

požární řád

požární poplachové směrnice

požární evakuační plán

zdolávání požárů

řád ohlašovny požárů

tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

požární kniha

zpracování požárně bezpečnostního řešení

 

BOZP služby

zpracování dokumentace BOZP právnickým a podnikajícím fyzickým osobám

registru rizik a osobní ochrané pracovní prostředky ( OOPP); směrnice k identifikaci rizik a OOPP

kategorizace prací ve Vaší společnosti, nahlásíme na příslušné úřady

kniha pracovních úrazů + postaráme se o komunikaci s úřady ohledně hlášení pracovních úrazů

pravidelná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci potřebná z důvodu legislativy i pro potřeby Vaší společnosti

nakládání s chemickými látkami, souhrny a kontroly bezpečnostních listů a listů nakládní s nebezpečnými odpady

traumatologické plány

kontroly a revize žebříků a regálů

provozní a návštěvní řády